ഈ പുതുവർഷത്തിലെ

നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞ

2022-ൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പുതുവർഷ പ്രതിജ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയണോ ? താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയ ശേഷം SUBMIT ബട്ടണിൽ തൊടുക.